kVg’; kVg’; ;fdfg v:nf x} Û ;’v]{t, !( dªl;/M ;’v]{tsf] jL/]Gb|gu/af6 h’Dnftkm{ nluFb} afF;af6 lgld{t 3/]n’ ;fdu|L . s0ff{nLsf ljs6 lhNnfx? oftfoft ;~hfndf hf]l8P;Fu ;’v]{tdf pTkfbg x’g] 3/]n’ ;fdu|Ln] ahf/ kfPsf] 5 . tl:a/M ;’/]z cfrfo{÷/f;;

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट जुम्ला लगिँदै बाँसबाट निर्मित घरेलु सामग्री । कर्णालीका विकट जिल्लाहरू यातायात सञ्जालमा जोडिएसँगै सुर्खेतमा उत्पादन हुने घरेलु सामग्रीले बजार पाएको छ । तस्बिर : सुरेश आचार्य/रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय