cy{dGqL 8f= vltj8f dGtJo JoSt ub{} sf7df8f}F, ! ;fpg -/f;;_ M k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no l;+xb/af/df a’waf/ dfnj:t’ tyf 9’jfgL ;fwgsf] cg’udg k|0ffnLsf] z’ef/De kl5 dGtJo JoSt ub{} cy{dGqL 8f o’j/fh vltj8f . t:jL/ M gjLg kf}8]n

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको मूलभूत पक्ष ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले राजश्व उठाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
‘मूलभूत रूपमा बजेट ठीक छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम धेरै महत्त्वाकांक्षी छन् । तर राजश्व उठाउने चुनौती छ ।’उनले राजश्व उठाउन गाह्रो परे नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । देशको सबै समस्या बजेटले एकैपटक समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए ।

कतिपय समस्या सुशासनका माध्यमबाट हल गर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरेर कतिपय समस्या हल गर्नुपर्छ ।’

उनले सुशासनका माध्यमबाट लगानी बढ्ने र आर्थिक प्रगति हुने उनले विश्वास गरे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: Content is protected !!