sf7df8f}F, !* ;fpgM af9Lklx/f] / hgwgaf/] ;efnfO{ hfgsf/L lbFb} u[xdGqL vfF0f u[xdGqL afns[i0f vfF0f /fli6«o;efsf] ;f]daf/sf] a}7sdf d’n’ssf] ljleGg 7fpFdf uPsf] af9L, klx/f] tyf hgwgsf] Ifltnufotsf ljifodf ;efnfO{ hfgsf/L lbFb} . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूपछिको बरियतामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई राखेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले आफू पछिको वरियतामा खाँणलाई वरियतामा राखेका हुन् ।

सरकारका उपप्रधानमन्त्री छैनन् । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री देउवा विदेश जाँदा वा कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएर जिम्मेवारी दिनुपर्दा गृहमन्त्री खाँणले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

error: Content is protected !!